Producent Folii Polietylinowej LD-PE

18 440 86 82
biuro@agpak.pl
ul. Górki Zawadzkie 135
33-335 Nawojowa
Pon - Pt
7.00 - 15.00

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) dbając o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych, pragniemy Państwa poinformować o kilku, niezmiernie istotnych kwestiach. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, a w przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji (biuro@agpak.pl)

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: AG- PAK ALEKSANDER GOWIN z siedzibą w Nawojowa 33-335, ulica Górki Zawadzkie 135, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP: 869-000-00-38 i numerze Regon: 860005634.

Z Administratorem Danych Osobowych można się kontaktować:
a. pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Firmy,
b. mailowo: biuro@agpak.pl

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować poprzez email: biuro@agpak.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. O jakich danych osobowych mowa?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązywania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a naszą Firmą, przeprowadzania analiz handlowych, wymiany informacji o trendach rynkowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także realizowania wiążących Państwa z Firmą umów i porozumień.
W związku z tym, informujemy, iż będziemy przetwarzać następujące Państwa dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.
3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.

a) w przypadku realizowania wiążących Państwa z Firmą umów i porozumień, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ich postanowień;
- podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to: art. 6 ust.1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

b) Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w ramach prowadzonej przez Firmę działalności gospodarczej;
- podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to: art. 6 ust.1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

c) Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno - podatkowych w związku z prowadzoną przez Firmę działalnością gospodarczą
- podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to: art. 6 ust.1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze.

d) Dane osobowe mogą być przetwarzane w calach statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby fizycznej;
- podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to: art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

e) Dane osobowe mogą być także przetwarzane w innych, prawnie uzasadnionych celach związanych z prowadzeniem przez Firmę działalności gospodarczej, w tym w przypadku nawiązywania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a naszą Firmę, przeprowadzania analiz handlowych, wymiany informacji o trendach rynkowych;
- podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to: art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

4. Czy dane osobowe są/ będą przetwarzane jeszcze w jakiś inny sposób?
Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność handlowo - usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszego przedsiębiorstwa- np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca - Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane - następującym kategoriom odbiorców:

a) naszym pracownikom, współpracownikom oraz kontrahentom, którzy współpracują z nami przy wspólnych realizacji celów wskazanych w punkcie 3;

b) innym podmiotom gospodarczym współpracującym z nasza Firmą przy realizacji usług;

c) dostawcom usług zaopatrującym naszą Firmę w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług oraz zarządzaniem naszą firmą (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych)

d) dostawcom usług prawnych i doradczych, w tym wspierających Firmę AG-PAK w dochodzeniu ewentualnych roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne);
- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie Firmy AG-PAK dokonują przetwarzania danych osobowych działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też
w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.

Administrator Danych Osobowych informuje, iż nie przetwarza Państwa danych osobowych w oparciu o zautomatyzowany sposób podejmowania decyzji, w tym nie dokonuje ich profilowania.

5. Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w celu nawiązania lub w trakcie współpracy, ze stron internetowych oraz dostępnych komercyjnych baz danych na rynku.

6. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt 3 celów:

a) w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie lub porozumieniu - przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub porozumienia,

b) w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy lub w związku z przysługującymi nam prawami, nie dłużej jednak niż 5 lat od upływu okresu przedawnienia roszczeń,

c) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat,

d) w celach statystycznych i archiwizacyjnych, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat,

e) w celach innych niż wyżej wymienione, prawnie uzasadnionych, związanych z dział alnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat.
Po upływie ww. okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

7. Jakie mają Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Firmę AR -TECH Państwa danych osobowych - mają Państwo prawo:
dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania,
* żądania usunięcia danych danych osobowych,
* żądania ograniczenia ich przetwarzania,
* żądania ich przenoszenia, a także
* do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i
*  do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem unijnych i polskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych:
a. pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Firmy,
b. mailowo: biuro@agpak.pl

 

Dane kontaktowe

AG-PAK Aleksander Gowin
Producent Folii LD-PE

ul. Górki Zawadzkie 135
33-335 Nawojowa
woj. małopolskie

tel / fax: 18 440 86 82
tel: 18 445 70 22

biuro@agpak.pl
www.agpak.pl